WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW

OKRĘG MAZOWIECKI

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE

Koło 112 w Lipnie

ZAWIADOMIENIE

w dniu 26.01.2020r o godz 09:30 (w pierwszym terminie), o godz. 10:00 (w drugim terminie) odbędzie się w MIEJSKIM CENTRUM KULTURALNYM W LIPNIE ul. PIŁSUDSKIEGO 22

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium walnego zgromadzenia.

2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad (w drodze głosowania), zatwierdzenie protokółu z poprzedniego walnego zgromadzenia Koła.

3. Wybór Komisji: uchwał i wniosków, mandatowej, skrutacyjnej.

4. Sprawozdanie z rocznej działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Koła.

5. Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednim walnym zgromadzeniu Koła.

6. Przedstawieniei omówienie projektu planu działania Koła na rok 2020

7. Przedstawienie i omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok 2020

8. Zapoznanie uczestników walnego zgromadzenie z uchwałą Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu dotycząca wysokości składek członkowskich i okręgowych.

9. Dyskusja.

10, W przypadku zdekompletowania składu osobowego władz lub organów , uzupełnienie następuje spośród członków Koła, zatwierdzone uchwałą zarządu lub                  organu którego takie uzupełnienie dotyczy.

11. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i prelIminarza budżetowego Koła na 2020r.

12. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okregu, Zarządu Koła.

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie obrad.

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

ZARZĄD KOŁA